בחינת סופית א חשבונאות פיננסית א
מחיר הקורס: ₪899   ₪ 1348.5
לרכישת הקורס
כולל:
151 שעות

מצורף מטה סדר הלימוד המומלץ על ידינו ללימוד לבחינה. כמובן שזוהי רק המלצה, ושכל אחד יבצע את השיקולים הפרטניים שלו ביחס לאופן הלימוד המתאים לו. כמו כן, להלן התייחסותנו בנוגע לתקנים החדשים:  תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - קיץ 2018
  פתרה: רו"ח מירי פרידמן

  זמן: 2:12 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - קיץ 2017
  פתרה: רו"ח מירי פרידמן

  זמן: 1:49 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חורף 2017
  פתרה: רו"ח מירי פרידמן

  זמן: 1:41 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קיץ 2016

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - חורף 2016

  זמן: 2:05 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קיץ 2015

  זמן: 2:60 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - חורף 2015

  זמן: 2:57 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - קיץ 2014

  זמן: 2:08 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - חורף 2014

  זמן: 2:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - קיץ 2013

  זמן: 3:30 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - חורף 2013

  זמן: 3:15 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - קיץ 2012

  זמן: 3:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - חורף 2012

  זמן: 4:08 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - קיץ 2011

  זמן: 2:51 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - חורף 2011

  זמן: 3:41 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - קיץ 2010

  זמן: 4:20 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - חורף 2010

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - קיץ 2009

  זמן: 2:56 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - חורף 2009

  זמן: 3:40 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - קיץ 2008

  זמן: 2:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - חורף 2008

  זמן: 2:39 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - קיץ 2007

  זמן: 2:21 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - חורף 2007

  זמן: 3:05 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - רכוש קבוע

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - מודל הערכה מחדש

  זמן: 2:33 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - עלויות פירוק ופינוי

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - החלפת נכסים

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - טעויות,אומדנים ומדיניות חשבונאית

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - מענק השקעה

  זמן: 1:25 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - נדלן להשקעה

  זמן: 2:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - ירידת ערך

  זמן: 3:25 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - נכסים בלתי מוחשיים IAS38

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪45
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - הפרשות התחייבויות ונכסים תלויים

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - אירועים לאחר תאריך המאזן

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - מוסדות ללא כוונת רווח

  זמן: 2:39 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - חוזי הקמה - קבלן מבצע

  זמן: 2:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - הנפקת מניות ואופציות

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - הון עצמי

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - הלוואות

  זמן: 3:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - אגח נפרע תשלום אחד פרמיה וניכיון

  זמן: 6:60 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - אגח נפרע לשיעורין פרמיה וניכיון

  זמן: 6:44 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - מיסים על הכנסה

  זמן: 9:44 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 43 - תזרים מזומנים

  זמן: 6:45 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 44 - דוחות לתקופת ביניים

  זמן: 3:54 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 45 - היוון עלויות אשראי

  זמן: 5:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 46 - IFRS 5

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 47 - ביאור מס תיאורטי (תיאוריה בלבד)

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 48 - מלאי

  זמן: 3:13 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 49 - הכנסות מחוזים עם לקוחות IFRS15

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪199
  הצץ בפרק  
 • פרק 50 - השקעה במכשיר הוני IFRS9

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 51 - השקעה במכשיר התחייבותי IFRS9

  זמן: 2:11 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 52 - חכירות - המחכיר IFRS16

  זמן: 2:15 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 53 - חכירות - החוכר IFRS16

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק