רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא רכוש קבוע
  • תיאוריה 2 - רכוש קבוע בעת ההכרה לראשונה
  • תיאוריה 3 - רכישת רכוש קבוע באשראי
  • תיאוריה 4 - פחת בגין רכוש קבוע
  • תיאוריה 5 - שיטת הקו הישר
  • תיאוריה 6 - שיטת סכום ספרות שנים יורד
  • תיאוריה 7 - שיטת סכום ספרות שנים עולה
  • תיאוריה 8 - שיטת יחידות תפוקה
  • תיאוריה 9 - שיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתת
  • תיאוריה 10 - פקודות יומן פחת
  • תיאוריה 11 - הצגת רכוש קבוע במאזן
  • תיאוריה 12 - הצגה בדוח רווח והפסד
  • תיאוריה 13 - הוצאות פחת לעומת פחת נצבר
  • תיאוריה 14 - עלויות עוקבות
  • תיאוריה 15 - ערך הגרט
  • תיאוריה 16 - הפרדה לרכיבים
  • תיאוריה 17 - מכירת רכוש קבוע
  • תיאוריה 18 - סוגיות
  • תיאוריה 19 - הפחתה של רכוש קבוע
  • תיאוריה 20 - שינוי שיטת פחת של רכוש קבוע
  • תיאוריה 21 - רכישת חבילת פרטי רכוש קבוע
  • תיאוריה 22 - הכרה בהוצאות פחת בספרים
  • תיאוריה 23 - חלקי חילוף וציוד
  • תיאוריה 24 - רכש משיקולי בטיחות או סביבה
  • תיאוריה 25 - רכוש קבוע, מלאי, נדלן להשקעה
  • תיאוריה 26 - חלק התרגול
  • תיאוריה 27 - חלק התרגול ברמת מבחן
  • תיאוריה 28 - שאלות ברמת מבחן
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
  • תרגיל 19
  • תרגיל 20
  • תרגיל 21
  • תרגיל 22
  • תרגיל 23