אנו, חברת גול בע"מ (להלן: "גול" או "החברה" או " אנחנו") מברכים אותך (להלן: " המשתמש(ים)" או "אתה") על שימושך באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.gool.co.il, לרבות כל כתובת-משנה אחרת (להלן, ביחד: "האתר"). כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים באתר (להלן: "השירותים", כפי שיפורט להלן) על ידי המשתמשים, ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
1. הסכמה לתנאים
בכניסתך, התחברותך או בשימושך באתר ו/או בשירותים (כמפורט להלן), הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים בלינק www.gool.co.il/Home/privacy (להלן, ביחד: "התנאים"). אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר ובשירותים. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש באתר ו/או בשירותים, בכל אופן.
האתר ו/או השירותים מיועדים לשימושם הפרטי של יחידים שהם (א) מעל גיל ארבע-עשרה (14) ; ו-(ב) בעלי כשרות משפטית לקבל עליהם את התנאים ולהיכנס להסכם מחייב לפי כל דין או שקיבלו את רשות האפוטרופוס לקבל עליהם את התנאים. לפיכך, הנך מאשר כי אתה בעל הסמכות הנדרשת לקבל עליך את התנאים, ולהיכנס להסכם מחייב עם החברה תחת כל דין, בהתאם לתנאים להלן. אם הינך בין הגילים 14 ו-18, הנך מאשר כי האפוטרופוס שלך עיין בתנאים ואישר אותם. שים לב כי אנו שומרים את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת שנוכל לוודא כי קטינים מתחת לגיל ארבע עשרה (14) אינם משתמשים בשירותים (כהגדרתם להלן). במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל ארבע-עשרה (14) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) שנאסף לגביו.
2. האתר והשירותים
גול פועלת בתחומי קורסי הכנה און-ליין לבחינות בגרות ובחינות פסיכומטריות, קורסים אקדמאיים און-ליין, קורסים מקוונים בשוק ההון וקורסים מקוונים בנושאי תכנות. האתר מהווה פלטפורמה ללמידה מקוונת, וכולל, בין היתר, את השירותים הבאים: (1) קורסים ותכני עזר מקוונים, כפי שמוצעים באתר מעת לעת (לרבות הכוונה טלפונית מהחברה אודות הקורסים), (2) מאגרי ידע ותוכן מקצועי של גול, ו-(3) קבלת מידע כללי אודות החברה.
שים לב:
  • א. החברה עשויה להציע שיעורי ניסיון ללא עלות עם זאת, מרבית מהשירותים המוצעים דרך האתר כפופים לרישום כמנוי בתשלום, כמפורט להלן בסעיף "מנויים ותשלומים".
  • ב. הקורסים האקדמאיים המוצעים באתר, עשויים להשתנות בין מוסדות אקדמאיים שונים ולהתעדכן מעת לעת בהתאם לסילבוסים השונים.
  • ג. אנו עשויים לשנות את השירותים המוצעים דרך האתר בכל עת, וכן להציע שירותים מקוונים נוספים באמצעות האתר מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא התראה מוקדמת. ייתכן וחלק מהשירותים יוצעו ויסופקו באמצעות פלטפורמות של צד שלישי, כדוגמת פלטפורמת Zoom ודומותיה. במקרה זה, שירותים כאמור יהוו חלק מהגדרת המונח "שירותים" להלן, ותנאים אלו יחולו עליהם, בשינויים המחויבים. שים לב כי איננו אחראיים לכל מעשה או מחדל של צד שלישי, לרבות פלטפורמות טכנולוגיות של צדדים שלישיים.
  • ד. האתר ו/או השירותים של החברה עשויים להכיל תכנים הניתנים לחברה מצדדים שלישיים, לרבות על ידי משתמשים באתר, כדוגמת תמונות, המלצות, פידבקים, תכנים כתובים, לרבות תוכן שיווקי ("תכני צד ג'"). החברה אינה בודקת תכנים אלו ואינה ערבה לטיבם, תוכנם, נכונותם והתאמתם לצרכיך והם אינם מחייבים את החברה בשום אופן. שימושך והסתמכותך על תכני צד ג' הינה על אחריותך וסיכונך הבלעדיים. בכל מקרה של סתירה בין תוכן צד ג' לבין מידע שנמסר לך באופן ישיר מצד ג' הרלוונטי, המידע שנמסר לך באופן ישיר – יגבר.
  • ה. במידה והינך משתמש בשירותים במסגרת לימודך במוסדות אקדמיים או תיכוניים ("מוסדות לימודיים") או אם נרכש עבורך מנוי לשירותי החברה, שים לב כי תנאים אלו יחולו עליך ועל שימושך במנוי ובשירותים, בשינויים המחויבים.
  • ו. הערה בנוגע לקורסי הכנה לבחינות הבגרות: קורסי ההכנה לבחינות הבגרות ניתנים למשתמשים מסוימים כחלק ממכרז של משרד החינוך. השימוש באתר ובשירותים אלו ניתנים לך כל עוד הינך תלמיד במוסד הלימודי. בנוגע לכל תלונה, טענה או דרישה שיש לך בקשר לשימוש באתר ו/או השירותים, עליך לפנות ישירות למוסד הלימודים שלך. למען הסר ספק, ניתן לרכוש קורסי הכנה לבחינות הבגרות גם באופן עצמאי.

האתר ו/או השירותים כוללים, בין היתר, מידע בקשר לחברה ולשירותים, לרבות מידע ליצירת קשר, סרטונים, ספרי לימוד, שאלות תרגול, מלל, טקסט, קבצים, לוגואים, תמונות, מאגרי נתונים, קישורים, תוכן מותאם, נתונים טכניים, מסמכים, ידע, מפרטים, עיצובים, נתונים, ה-“look and feel” של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור וקוד יעד, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה, אילוסטרציות, איורים, רישומים, אנימציות, ומאפיינים אחרים אשר זמינים באתר או דרכו, וכן תכני צד ג' (להלן: ביחד: "התכנים").
השימוש באתר ו/או בשירותים עשוי לכלול קבלת מיילים, הודעות WhatsApp, הודעות PUSH ו/או מסרונים מהחברה. הינך מסכים בזאת לקבלת כל אלה (הודעות PUSH ישלחו למשתמש לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה). הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: לאחר ביצוע תשלום, עדכון על מבצעים, ואף התראות הקשורות בחשבון המשתמש, באבטחה ופרטיות. המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות כאמור מהחברה על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת [email protected] או על ידי בחירה באפשרות ההסרה המצויה בהודעות אלה.
(כל השירותים המפורטים לעיל, להלן ביחד, "השירותים")

כל הזכויות באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים שמורות לגול או ניתנו לה ברישיון כדין.
האתר, התכנים והשירותים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). הנך מסכים ומאשר כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים הינו באחריותך הבלעדית, וכי אין לחברה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש באתר, בשירותים (לרבות כל שירות שמסופק באמצעות האתר או שמוצע באתר), בתכנים ו/או בתכני צד ג'. החברה לא תהא אחראית עבור כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים
לתשומת ליבך: לצורך השימוש במרבית השירותים הנך נדרש להירשם לאתר כמנוי (להלן: "ההרשמה"). בעת ההרשמה, הנך עשוי להידרש לספק לחברה פרטי הזדהות מסוימים, לרבות פרטי אמצעי תשלום. הנך מצהיר כי כל הפרטים (לרבות, מידע אישי, כהגדרתו במדיניות הפרטיות) שהנך מספק לחברה נמסרו לחברה מרצונך החופשי. כמו כן, הנך מצהיר שתספק לחברה מידע מלא, מדויק ונכון, והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר במסגרת ההרשמה או בכלל. היה והחברה סבורה כי במסגרת ההרשמה או בכלל, המשתמש הזדהה באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, או אם המשתמש מסר פרטים שגויים, הרי שבכך המשתמש חושף את עצמו לאחריות פלילית ו/או אזרחית, לצד הזכות של החברה למנוע את גישת אותו משתמש לאתר ו/או לשירותים.
המשתמש מסכים ומאשר כי תכני צד ג' עשויים לכלול תכנים פרסומיים מעת לעת, אשר יפורסמו על ידי המשתמשים או על ידי צדדים שלישיים. תכנים אלה הנם באחריותו הבלעדית של המפרסמים, ולא תהא לחברה כל אחריות וחבות בהקשר זה. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי לחברה אין כל חובה ויכולת לאמת את המידע המוצגים בתכנים אלה.
המשתמש מודע ומסכים לכך שהינו האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות שהתקבלו או נעשו על-ידו כתוצאה ו/או בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בשירותים (לרבות, בנוגע לכל פעולות הקשורות לביצוע תשלומים וכו').
מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין ו/או מהאמור בתנאים, גול רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, להגביל או לחסום את המנוי של משתמש, בין אם רשום או בין אם לאו, אשר יפר את התנאים.
לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים.

לידיעתך: השימוש באתר ובשירותים אינו כרוך בתשלום. עם זאת, אנו שומרים את הזכות לגבות תשלומים עבור שירותים שיינתנו באמצעות האתר בעתיד. כמו כן, הנך מאשר כי ייתכן וספק האינטרנט שלך יגבה תשלום עבור השימוש ברשת האינטרנט, תחזוקת הרשת ושימוש במידע, לפי התעריפים שייקבעו על ידו ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.

3. רישום כמנוי לשירותים
אופן הרשמה כמנוי: על מנת להשתמש בשירותים הכרוכים בתשלום, תידרש להירשם כמנוי לאתר ולשלם דמי מנוי (כמפורט להלן). במסגרת ההרשמה הנך נדרש למסור לנו מידע אישי מסוים או להתחבר לאתר באמצעות חשבונות בפלטפורמות צד ג' (למשל באמצעות חשבונך בפייסבוק או במשרד החינוך), והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו (להלן: "המנוי"). הנך מצהיר שתספק לנו במסגרת המנוי מידע מלא, מדויק ונכון, ומסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בהרשמתך כמנוי. היה וסברנו כי נרשמת כמנוי באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך אתה חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך במנוי, ללא הסכמתנו המוקדמת בכתב. גול עשויה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להציע למשתמשים רשומים לרכוש מנויים מסוגים שונים לשירותים. מובהר בזאת כי שימושך בפרטי תשלום, לרבות כרטיס אשראי, שאינו שייך לך, או מסירת פרטי תשלום שגויים אסורים בהחלט ומהווים עבירה על פי דין. שים לב כי אם המנוי נרכש עבורך על-ידי מוסד הלימודים, תנאים אלו ימשיכו לחייב אותך, בשינויים המחויבים. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.
אבטחת מידע: המנוי באתר גול מיועד לשימוש פרטי ואישי בלבד. באחריותך לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיות פרטי המנוי והסיסמה שלך, ולוודא שאף גורם שאינו מורשה לצפייה במנוי שלך ו/או שאינו מורשה להשתמש באתר ו/או בשירותים בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה לא יהיה בעל גישה לצפייה ו/או שימוש מכל סוג שהוא במנוי. הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. בכדי למנוע ניצול לרעה של המנוי, בין היתר על ידי כניסה לאתר ממספר רב של מכשירים שונים, החברה הגדירה מדיניות של שימוש אישי ממחשב אחד בלבד לכל מנוי. כל מנוי רשאי לבצע עד 14 החלפות של מחשבים ("מכסת ההחלפות"). בתום מכסת ההחלפות, המשתמש יוכל להיכנס לאתר אך ורק מהמחשב האחרון ממנו נכנס לאתר.
גול לא תישא באחריות או בחבות עבור נזק שייגרם לך בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע (לרבות ביחס לאובדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה במכשירך), למעט ככל שגול לא נקטה באמצעי אבטחת המידע הסבירים הנדרשים על פי דין. עליך לדווח לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה במנוי שלך, ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה למכשיר ממנו אתה משתמש באתר ו/או בשירותים. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או במנוי שלך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. אם ברצונך לשנות סיסמה או לשחזר סיסמה תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות המנוי שלך. על מנת למחוק את המנוי הנך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו: [email protected]. ביטול המנוי יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס למנוי או לצפות במידע שבמנוי. מובהר למשתמש כי גם לאחר ביטול המנוי על ידו, גול רשאית לשמור כל מידע בקשר למשתמש אשר דרוש לה, לצורך התגוננות מתביעות משפטיות ו/או ארכיון ו/או לצרכים חשבונאיים ו/או על פי כל דין.
שים לב: מחיקת המנוי עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות נתונים שהוזנו למנוי) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.
4. מנויים ותשלומים
מנויים: על מנת לקבל גישה וליהנות ממלוא השירותים והתכנים המוצעים באתר, תידרש לרכוש מנוי. החברה מוכרת שני סוגי מנויים: (א) מנוי לתקופה מוגדרת – הכוונה למנוי לתקופה שהוגדרה בהנחיות להזמנת המנוי (למשל, מנוי לפי המוסד האקדמי או מנוי לפי פרק זמן מוגדר באתר הבגרויות) ; ו-(ב) מנוי לפי קורסים בודדים – הכוונה למנוי לקורסים בודדים באקדמיה בלבד לתקופה של 6 חודשים. הצטרפות למנוי תעשה בהתאם לתנאים שלהלן, וכן בכפוף לעלויות, התקופות, תנאי התשלום והתנאים הנוספים אשר קבועים באתר ביחס לכל קורס ("דמי מנוי"), ואשר מהווים חלק אינטגרלי מתנאים אלה (על דרך ההפניה). למען הסר ספק, בתקופת המנוי ניתן לצפות בתכנים ששולמו ללא הגבלה. בנוסף, גול שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק למשתמשים מסוימים מנוי ללא עלות. גול תהיה רשאי להפסיק להעניק מנויים אלו בכל עת. בתום תקופת המינוי, ניתן להאריך את המנוי בתוספת תשלום לפרקי זמן שונים, כפי שמופרט בעמוד האישי של המנוי. הארכת תוקף למנוי חופשי לתקופה מסוימת תתאפשר בחלק מן המקרים בלבד.
תשלומים נוספים: ייתכן וחלק מהשירותים המוצעים באתר יהיו כפופים לתשלום נוסף, מעבר לדמי המנוי (לדוגמא: הרשמה לקורסים נוספים). יובהר, למען הסר ספק, כי דמי המנוי אינם מקנים למשתמש זכות להשתתף בשירותים הכרוכים בתשלום נוסף, הכל בהתאם לתנאים וכמפורט באתר.
שינויים במנוי: גול רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להציע מסלולי מנוי בתשלום שונים ו/או לעדכן מעת לעת את תנאי כל מנוי, לרבות אך לא רק, את אופן התשלום, העלויות, תקופות המנוי בתשלום, את אמצעי התשלום אותה היא מכבדת ואת השירותים שמנוי בתשלום מקנה, בכפוף לכך ששינוי כאמור לא ישפיע על תקופת המנוי בתשלום הקיימת וייכנס לתוקף במועד רכישת המנוי הבא בתשלום, בכפוף להודעה מראש ובכתב בדבר שינויים כאמור, והכל בהתאם ובכפוף לדין.
קופונים: המשתמש עשוי להזין קוד קופון במעמד רכישת מנוי בתשלום על מנת לממש הטבה שאותה קיבל מגול או משותפיה (להלן: "הקופון"). שים לב, הקופון ניתן עבורך ולשימושך האישי בלבד. גול לא נושאת בכל אחריות והתחייבות בכל הנוגע לשימוש בקופון שלא על ידך ו/או מי מטעמך ועבורך, וגול אינה מבטיחה שקופון זה יפעל בעת השימוש כאמור. שים לב כי אנו עשויים להגביל את השימוש בקופונים, לרבות לעניין תקופת מימושם וכמות מקסימלית למימוש. איננו מחויבים להעניק הנחות, הטבות או קופונים, ואלו יוענקו לפי שיקול דעתנו מעת לעת.
מבצעים: החברה עשויה להציע באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, מבצעים ו/או הנחות מסוימות עבור רכישת המנויים.
תנאי ביטול מנוי: באפשרותך לבטל את המנוי בכל עת. תוכל להודיע לנו על רצונך לבטל את המנוי באמצעות: (א) מתן הודעה ברורה בטלפון 03-9010260; (ב) שליחת דואר אלקטרוני הכולל לפחות שם, מספר טלפון ומספר זהות לכתובת:[email protected] ; (ג) משלוח דואר רשום הכולל לפחות שם, מספר טלפון ומספר זהות לכתובת: בית הכרם 10, קדימה 6092000, ת.ד 14867; או (ד) באתר, בלינק: https://www.gool.co.il/Home/ContactUs. לסיוע נוסף בעניין ביטול המנוי, אנא פנה אלינו לכתובת דוא"ל לעיל. הודעת הביטול תיכנס לתוקפה עד שלושה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל גול, למעט הודעות שיתקבלו בדואר רשום אשר ייכנסו לתוקפן כשישה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל גול.

למעט כפי שנדרש מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008, לא יוענקו החזרים בגין תשלומים שבוצעו על ידך תחת תנאים אלה, לרבות דמי מנוי.

שים לב: אם נרכש עבור המשתמש מנוי באמצעות ארגון או צד שלישי אחר שאינו אדם פרטי, תנאי התשלום וכל תנאי אחר המוסכמים בין גול לאותו ארגון או צד שלישי בלבד גוברים על האמור בתנאים אלו, ומובהר בזאת כי במקרה זה לא יוענקו החזרים כספיים למשתמש ובכלל, ולא ניתן יהיה לבטל את המנוי, אלא אם צוין אחרת בהסכם האמור.

פרטי העוסק לצורך חוק הגנת הצרכן: חברת גול בע"מ, ח.פ. 514415314, כתובת: בית הכרם 10, קדימה.


5. שימושים אסורים
פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר או בשירותים. אנא קרא הגבלות אלו בעיון. אי עמידה באחת מההוראות המצוינות להלן עשויה להביא לידי הגבלת או סיום השימוש שלך באתר או בשירותים (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), ואף עשויה לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית. למען הסר ספק, המונח "תכנים" כולל גם תכני צד ג', כהגדרת מונח זה לעיל.
אלא אם כן הדבר הותר במפורש על פי תנאים אלה או בכתב על ידינו, אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי),: להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר ו/או מהשירותים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש את פעולת האתר ו/או השירותים, השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר ו/או השירותים, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר ו/או השירותים ו/או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי על תשתית האתר, כפי שייקבע על ידינו; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת או עשויה להשתמש על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או לשירותים; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש דומה בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לאסוף, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת, לערוך הנדסה הופכית, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי; (יא) לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בשירותים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר, השירותים והתכנים; (יג) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או לשירותים; (יד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים ו/או מהאתר; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לשירותים ו/או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב אחר אשר עשויים להזיק, להפריע או לפלוש בפועל או באופן פוטנציאלי; (טז) להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימושו הפרטי של המשתמש ואשר מהווה מטרד לגול ו/או למשתמשים ו/או לכל מטרה בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר ו/או בשירותים; ו/או (יז) להפר אי אלו מהתנאים.
6. מדיניות פרטיות
אנחנו מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע שאתה משתף איתנו. אנו מאמינים כי יש לך את הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע למידע שאנחנו אוספים כאשר אתה משתמש באתר ו/או בשירותים. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת בפירוט במדיניות הפרטיות שלנו (הזמינה לעיון בלינק זה www.gool.co.il/Home/privacy , אשר משולבת בתנאים אלו על דרך ההפניה. אתה מסכים כי אנו עשויים להשתמש במידע אישי שאתה מספק לנו או מעמיד לרשותנו בהתאם למדיניות הפרטיות. אם אתה מתכוון לגשת או להשתמש באתר ו/או בשירותים, תחילה עליך לקרוא ולהסכים למדיניות הפרטיות. שים לב שאנו עשויים לאסוף, לחשוף, לפרסם ולהשתמש בכל מידע אנונימי ולא מזוהה, כגון מדדי ביצוע, הנובעים משימושך באתר ו/או בשירותים, על מנת לספק ולשפר את התוכנות והשירותים שלנו, לכל מטרה עסקית לגיטימית אחרת. אנו נישאר הבעלים הבלעדי של מידע כזה.
7. זכויות קניין רוחני
האתר, התכנים, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לנו ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.
התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול בהתאם לתנאים. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.
ככל שהמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר ו/או השירותים ("פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים ו/או השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.
8. סימני מסחר ושמות מסחריים
הסימנים, הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האתר או השירותים הניתנים במסגרתו (להלן: "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתרים (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.
9. פרסומים מסחריים
במהלך השימוש באתר, המשתמש עשוי להיחשף למודעות מסחריות או פרסומים המפורסמים על-ידי גול ו/או צדדים שלישיים. כל המידע המופיע במודעות המסחריות או הפרסומים שייך לאותם צדדים שלישיים והינו באחריותם הבלעדית, והוא ניתן למשתמשים "כמות שהוא" (AS IS). על גול אין כל התחייבות או אחריות בהתייחס למידע זה, בין אם לגול יש שליטה על פרסומים מסחריים אלו, ובין אם לאו. בכל מקרה, גול לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש כתוצאה או בקשר למודעות או פרסומים אלו. האחריות לתוכן המידע והמסרים המסחריים שאינם מטעמה של גול חלה על הגורמים המפרסמים בלבד. שילוב המידע והמסרים המסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד של גול לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה כחלק מהפרסומים.
10. ספקי שירותי הסליקה
התשלומים באתר עשויים להיגבות באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי הסליקה"). גול רשאית להוסיף או לשנות את ספקי שירותי הסליקה ו/או את סוגי אמצעי התשלום שאותה היא מכבדת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. ספקי שירותי הסליקה מאפשרים לך לבצע תשלומים בצורה מאובטחת באינטרנט באמצעות אמצעי תשלום שונים (כגון, לצורך הדוגמא בלבד, כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק). ספקי שירותי הסליקה הם ספקי שירות עצמאיים ולגול ו/או לנציגיה אין שליטה ו/או כל קשר לספקי שירותי הסליקה. מובהר בזאת כי גול אינה אחראית, בשום מקרה, לאיכות השירות ו/או לפעולות של ספקי שירותי הסליקה, וכן, גול לא תישא בכל אחריות לגבי כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לך בשל שימושך בשירותים המוצעים על ידי ספקי שירותי הסליקה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בספקי שירותי הסליקה הוא על אחריותך בלבד וכן באחריותך, בטרם שימושך בשירותים המוצעים על ידי ספקי שירותי הסליקה, לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המצויים באתר ספקי שירותי הסליקה, ולציית לכל אותם התנאים כאמור. הנך מאשר שאתה לוקח על עצמך את הסיכונים בביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי הסליקה.
11. קישורים לאתר וקישורים לאתרי צדדים שלישיים
אנו מברכים קישורים לאתר. הנך רשאי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור (א) מוביל לאתר האינטרנט הראשי של גול שכתובתו בראש התנאים, (ב) אינו מצהיר במפורש או במשתמע על כל קשר או אישור של האתר עם אתר האינטרנט שלך ו/או מוצרים או שירותים שאינם ניתנים על ידי גול, ו/או (ג) אינו מתאר את החברה באופן כוזב או פוגעני. אינך רשאי לקשר לאתר שלנו מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו. בכל מקרה שבו אתה מקשר לאתר הנך מצהיר כי האתר שלך אינו מכיל תוכן שאינו חוקי, פוגע או מפר זכויות של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גול אוסרת על הצגת האתר בצורת מסגור (framing) או in-line linking.
קישורים מסוימים המופיעים באתר, מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של גול ושאינם בשליטתה, לרבות אתרים של צדדים שלישיים. הקישור למקורות אלה שאינם בשליטת החברה, מובא לנוחיותך בלבד וגול שומרת את הזכות למחקם בכל עת. החברה אינה אחראיים לזמינותם של אתרים או שירותים כאמור, אינה תומכת בהם או אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל שירות, פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתר או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור בכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו של המשתמש על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתר או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתר ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.
12. נוהל הודעה והסרה
הנך רשאי לפנות לגול בדואר אלקטרוני ולבקש מחיקת כל חומר לגביך המפורסם באתר. גול תשתדל למלא אחר בקשתך, אולם היא אינה מתחייבת להיענות בכלל, או בתוך פרק זמן מסוים. ידוע לך כי קיימות נסיבות שימנעו מחיקת חומר לפי בקשתך.
במידה ומוצגים באמצעות האתר ו/או השירותים תכנים או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך ו/או תכנים פוגעניים, לרבות תכנים הפוגעים בפרטיותך ו/או בלתי הולמים, הנך מוזמן ליצור קשר עם גול בבקשה להסירם באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected] תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותיך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין.
13. זמינות האתר והשירותים
זמינות ופונקציונאליות האתר והשירותים הניתנים במסגרתם תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתרים ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתרים והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתרים לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לאתרים באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.
14. הסרת אחריות והתחייבויות
במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין ולמעט כאמור במפורט בתנאים אלה, האתר, התכנים, השירותים ותכני צד ג' ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS) והחברה, לרבות ספקיה, מנהליה, מחזיקי המניות שלה, דירקטורים, קבלני המשנה שלה, עובדים, גורמים קשורים, סוכנים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי החברה"), אינם נושאים בכל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לשימוש, לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, לאמינות השירותים ו/או התכנים ו/או תוכן צד ג' ו/או כל מידע אחר שיופק מהשימוש באתר ו/או השירותים וכן בכל אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות תחת הדין אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. שימושך באתר ו/או בשירותים הוא באחריותך הבלעדית. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה אינם אחראים ואין לנו כל חבות בגין כל פריט או שירות המסופק על ידי כל אדם או ישות אחרת שאינה החברה.
החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי האתר ו/או השירותים ו/או התכנים ו/או תכני צד ג' הינם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, "תולעים", רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (ב) כי כל השגיאות, התקלות או הפגמים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או בתכני צד ג' יתוקנו ו/או החברה תתקן כל טעות או ליקוי באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או בתכני צד ג', ו/או (ג) כי השימוש, אי יכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש באתר ו/או בתכנים, לרבות תוצאות השימוש בשירותים (לרבות קבלת הכוונה טלפונית מהחברה ו/או התפקוד המקצועי של המרצים) יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.
לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, החברה לא נושאת בכל אחריות והתחייבות בכל הנוגע לשימוש בשירותים ו/או באתר ו/או בתכנים, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי הזמינות, האמינות או האיכות של השירותים ו/או האתר, והיא אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל טעות, שגיאה או ליקוי ביחס לתכנים ו/או לתכני צד ג' ו/או לכל מידע המוצג באתר ו/או בשירותים הניתנים באתר, לכל תוצאות השימוש והשלכותיו.
החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים הנם באחריותו הבלעדית.
היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.
15. הגבלת אחריות
במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, אך לא רק, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) כתוצאה או הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או תכני צד ג', משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים (לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא), מהתוצאות וההשלכות של שימושך בשירותים והדיוק של תוצאות אלה ואמינותן, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה המורשים, הנובעים או הקשורים בתנאים, וכל מעשה או מחדל של החברה מכל סיבה אחרת; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתר או בתכנים או בשירותים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בשלושת (3) החודשים לפני קורות האירוע המקים למשתמש עילה כלפי החברה, או לחלופין סכום של 100 ש"ח, לפי הגבוה מביניהם. היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.
16. שיפוי
המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים או בשירותים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש כאמור, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.
17. הפסקת פעילות האתר או השירותים וסיום התנאים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר ובשירותים ו/או בתכנים ו/או בתכני צד ג', תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר, למחוק כל מידע או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או קבוע (לרבות חלק מן האתר ולרבות השירותים או כל חלק מהם), ללא הודעה מוקדמת ובכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לדין. בנוסף, אתה מאשר בזאת כי התכנים ו/או אופי השירותים הניתנים במסגרת האתר, עשויים להשתנות, לרבות במונחים של תוכן וצורה, או להיות מוסרים בכל עת, ללא כל הודעה מראש. הנך מסכים כי החברה אינה אחראית על טעויות או תקלות שעלולות להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים כאלה, לרבות אבדן מידע ו/או כל נזק נטען אחר הכרוך בהם. אתה מסכים ומאשר כי החברה ו/או נציגי החברה אינם נושאים בכל אחריות כלפיך או כלפי צד ג', ביחס או בקשר עם כל שינוי, השעיה או הפסקה של פעילות האתר או התכנים או השירותים ו/או אובדן נתונים כלשהם או הסתמכות כלשהי שלך על קבלת השירותים.
החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לאתר ו/או לשירותים ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לאתר או לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין, לרבות, אך ללא מגבלה בגין כל הפרה של תנאי שימוש אלה, או אם החברה סבורה שאחד (או יותר) מן האירועים הבאים התרחשו: (א) יש סיכון לביטחון או פרטיות; (ב) קיים איום על הביטחון או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) השעיה נדרשה כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של החברה, משתמשיה או הציבור; ו/או (ד) אנו נדרשים לכך על פי דין.
אם אינך מרוצה מהאתר או מהשירותים, אתה רשאי לסיים את התנאים הללו בכל עת על ידי יציאה מהאתר והפסקת השימוש בו ו/או שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] (שליחת הודעת דואר אלקטרוני כאמור הינה חובה במקרה שאתה מעוניין להפסיק לקבל את השירותים לאחר שהזנת את פרטי הקשר שלך באתר), וזה יהיה הסעד היחיד שיעמוד לרשותך בנסיבות אלו. בעת סיום התנאים כמפורט בסעיף זה: (i) כל הזכויות המוקנות לך לעיל יסתיימו באופן אוטומטי, (ii) תחויב להפסיק לאלתר כל שימוש באתר או בשירותים, ו-(iii) להוראות תנאים אלה אשר מטבעם ותוכנם, חייבות להתקיים גם לאחר סיום תנאים אלה כדי להשיג את מטרות היסוד של תנאים אלה ישרדו את סיומו. מבלי לגרוע מכלליות האמור הפרקים בתנאים אלו העוסקים בקניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.
18. קטינים
מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלה, כדי להשתמש באתר ו/או בשירותים עליך להיות מעל גיל ארבע-עשרה (14). מטבע הדברים, יכולתנו לוודא כי המשתמש הינו מעל גיל ארבע-עשרה (14) היא מוגבלת ביותר, ובד"כ תסתמך על הצהרת המשתמש עצמו, אותה אנו רשאים לדרוש בכל שלב. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל ארבע-עשרה (14) נרשם ומשתמש באתר, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. כל משתמש יכול לפנות אלינו לכתובת [email protected], אם הינו סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל ארבע-עשרה (14).
19. שינויים בתנאי השימוש
מובהר בזאת כי, במידה המקסימלית האפשרית לפי כל דין, החברה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות תנאים אלה מעת לעת, לרבות מדיניות הפרטיות וכל מדיניות אחרת המשולבת בהם. באחריות המשתמש לעיין, לעתים קרובות, בהסכם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. בכל מקרה של שינוי מהותי, החברה תעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני למשתמשים (במידה שהמשתמש סיפק לנו כתובת דואר אלקטרוני ושהסכים לקבל דיוור מטעמנו) בנוגע לשינוי כאמור. שינויים מהותיים כאלה ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה כזו נמסרה באתר או נשלחה באמצעות דואר אלקטרוני, לפי המוקדם מביניהם. כל שאר השינויים בתנאים אלה ייכנסו לתוקף מהתאריך הנקוב בראש תנאים אלה ("עודכן לאחרונה") והמשך השימוש שלך באתר, בשירותים ו/או בתכנים לאחר מכן יהווה הסכמה לשינויים אלה. במקרה שיש לתקן את התנאים כדי לעמוד בדרישות חוק כלשהן, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כנדרש בחוק וללא כל הודעה מוקדמת.
20. כללי
(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר, השירותים או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר והתכנים או הנוגעת להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אנו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא מתן הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, ו-(יב) אתה מסכים, ללא הגבלה, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.
21. שאלות
במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected], ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.