בחינת מועצה בפיננסית מתקדמת קורס הכנה
מחיר הקורס: ₪1970   ₪ 2955
לרכישת הקורס
כולל:
105 שעות
קצת על הקורס קצת על הקורס
קורס הכנה בפיננסית מתקדמת יעודי ללמידה עצמית והבנה מלאה של התקנים ושימושם בזמן הבחינה.כולל פתרון מלא של בחינות אחרונות.
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מיקוד וטיפים לקראת בחינת המועצה
  ערכת הכנה לבחינה בפיננסית מתקדמת, פתיח לאופן הלימוד.

  זמן: 48 דקות   מחיר: ₪50
 • פרק 2 - סתיו 2019 פתרון בחינת מועצה מלא כולל דגשים וטיפים לבחינה

  זמן: 3:10 שעות   מחיר: ₪250
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אביב 2019 פתרון בחינת מועצה מלא כולל דגשים וטיפים לבחינה

  זמן: 3:33 שעות   מחיר: ₪330
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סתיו 2018 פתרון בחינת מועצה מלא כולל דגשים וטיפים לבחינה

  זמן: 3:25 שעות   מחיר: ₪250
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - פתרון מבחני מועצה

  זמן: 5:38 שעות   מחיר: ₪430
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - המסגרת המושגית
  מעבר על המסגרת המושגית שעודכנה במרץ 2018 על הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים

  זמן: 2:26 שעות   מחיר: ₪95
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - IFRS13 מדידת שווי הוגן

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪80
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הצגת דוחות כספיים IAS1

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - רכוש קבוע IAS16, נכסים בלתי מוחשיים IAS38 ונדלן להשקעה IAS40
  הפרק יזכיר לנו את מהות התקנים והשימוש בהם ויתן דגשים וסיכום של התקנים לבחינת המועצה.

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪60
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - התחייבות לפינוי ושיקום ו- IFRIC 1

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - ירידת ערך נכסים IAS36 ונכסים מוחזקים למכירה IFRS5

  זמן: 1:10 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות IAS28

  זמן: 3:14 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - צירופי עסקים IFRS10 IFRS3

  זמן: 4:11 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מכשירים פיננסיים IAS32 ו-IFRS9

  זמן: 3:54 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הסדרים משותפים IFRS11

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - תזרים מזומנים IAS7

  זמן: 2:57 שעות   מחיר: ₪115
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS21

  זמן: 2:15 שעות   מחיר: ₪120
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - מגזרי פעילות IFRS8

  זמן: 2:21 שעות   מחיר: ₪45
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - הטבות לעובדים IAS19

  זמן: 2:37 שעות   מחיר: ₪45
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - תשלום מבוסס מניות IFRS2

  זמן: 3:40 שעות   מחיר: ₪180
 • פרק 21 - הכנסות מחוזים עם לקוחות IFRS15

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - דיווח כספי לתקופות ביניים IAS34

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - ארועים לאחר תקופת דיווח IAS 10

  זמן: 8 דקות   מחיר: ₪35
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - מלאי IAS 2

  זמן: 13 דקות   מחיר: ₪45
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - שינויים במדיניות חשבונאית אומדנים וטעויותIAS 8

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪35
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי IAS20

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - הפרשות, התחייבויות ונכסים תלויים IAS37

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - מלכרים גד 69

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - ניתוח דוחות כספיים

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - הערכות שווי

  זמן: 58 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - מסים על ההכנסה IAS12

  זמן: 2:35 שעות   מחיר: ₪180
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - חכירות - החוכר IFRS16

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - חכירות - המחכיר IFRS16

  זמן: 2:15 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - מיסים על הכנסה- חזרה על היסודות IAS12

  זמן: 9:44 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - רכוש קבוע- חזרה על היסודות IAS16

  זמן: 1:32 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - מודל הערכה מחדש חזרה על היסודות IAS16

  זמן: 2:33 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - דיווח כספי לתקופת ביניים חזרה על היסודות IAS34

  זמן: 3:54 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - היוון עלויות אשראי IAS23

  זמן: 5:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - אגח נפרע תשלום אחד פרמיה וניכיון

  זמן: 6:60 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - אגח נפרע לשיעורין פרמיה וניכיון

  זמן: 6:44 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - דוח על תזרימי מזומנים חזרה על היסודות IAS7

  זמן: 6:45 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק