נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית
מחיר הקורס: ₪900   ₪ 1350
לרכישת הקורס
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - רכוש קבוע

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מודל הערכה מחדש

  זמן: 2:33 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - עלויות פירוק ופינוי

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - החלפת נכסים

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - טעויות,אומדנים ומדיניות חשבונאית

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מענק השקעה

  זמן: 1:25 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - נדלן להשקעה

  זמן: 2:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - ירידת ערך

  זמן: 3:25 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - נכסים בלתי מוחשיים IAS38

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪45
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הפרשות התחייבויות ונכסים תלויים

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - אירועים לאחר תאריך המאזן

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מוסדות ללא כוונת רווח

  זמן: 2:39 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - חוזי הקמה - קבלן מבצע

  זמן: 2:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - הכנסות

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הנפקת מניות ואופציות

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - הון עצמי

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - הלוואות

  זמן: 3:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - אגח נפרע תשלום אחד פרמיה וניכיון

  זמן: 6:60 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - אגח נפרע לשיעורין פרמיה וניכיון

  זמן: 6:44 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  זמן: 2:43 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - נכס פיננסי זמין למכירה

  זמן: 2:21 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - השקעות מוחזקות לפידיון והלוואות וחייבים

  זמן: 2:22 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - מיסים על הכנסה

  זמן: 9:44 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - תזרים מזומנים

  זמן: 6:45 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - דוחות לתקופת ביניים

  זמן: 3:54 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - חכירות

  זמן: 5:09 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - היוון עלויות אשראי

  זמן: 5:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - IFRS 5

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - ביאור מס תיאורטי (תיאוריה בלבד)

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק