רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - יצירת דוח כספי
  • תיאוריה 3 - המאזן
  • תיאוריה 4 - דוח רווח והפסד
  • תיאוריה 5 - דוח תזרים מזומנים
  • תיאוריה 6 - דוח על השינויים בהון העצמי
  • תיאוריה 7 - המסגרת המושגית ומאפייניה האיכותיים
  • תיאוריה 8 - עסק חי
  • תיאוריה 9 - עקרון המהימנות ועקרון הרלוונטיות
  • תיאוריה 10 - עיקרון מובנות
  • תיאוריה 11 - עיקרון ההשוואתיות
  • תיאוריה 12 - בסיס צבירה ובסיס מזומן
  • תיאוריה 13 - עיקרון ההקבלה
  • תיאוריה 14 - עיקרון השמרנות ועיקרון זהירות
  • תיאוריה 15 - עיקרון הגילוי הנאות ועיקרון המהותיות
  • תיאוריה 16 - עיקרון הישות הנפרדת
  • תיאוריה 17 - עיקרון המהות קודמת לצורה
  • תיאוריה 18 - עיקרון הנייטראליות
  • תיאוריה 19 - תפקידו של רואה החשבון המבקר
  • תיאוריה 20 - רישום פקודות יומן
  • תיאוריה 21 - דוגמה
  • תיאוריה 22 - סיכום ביניים
  • תיאוריה 23 - חשבון טי
  • תיאוריה 24 - חלק התרגול
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12