רשימת סרטונים

 • כללי
  • סולמות מדידה
  • סיווג משתנים
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 1 סעיף ז
  • שאלה 1 סעיף ח
  • שאלה 1 סעיף ט
  • שאלה 2
  • שאלה 3