צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הקדמה
  • תיאוריה 2 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 3 - סוגי נכסים בלתי מוחשיים
  • תיאוריה 4 - פיתוח לעומת רכישה
  • תיאוריה 5 - רכישה מחיצוניים
  • תיאוריה 6 - פיתוח פנימי
  • תיאוריה 7 - החלפת נכסים
  • תיאוריה 8 - מוניטין שנצמח בישות
  • תיאוריה 9 - מדידה לאחר ההכרה לראשונה
  • תיאוריה 10 - אורך חיים שימושי
  • תיאוריה 11 - ערך גרט
  • שאלה מספר 1 נכסים בלתי מוחשיים הרשות לניירות ערך
  • שאלה מספר 2 נכסים בלתי מוחשיים הרשות לניירות ערך
  • שאלה מספר 3 נכסים בלתי מוחשיים הרשות לניירות ערך
  • שאלה מספר 4 נכסים בלתי מוחשיים הרשות לניירות ערך
  • שאלה מספר 5 נכסים בלתי מוחשיים הרשות לניירות ערך