צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 מניה
  • תיאוריה 3 הצגת ההון העצמי במאזן
  • תיאוריה 4 הון מניות ופרמיה
  • תיאוריה 5 הוצאות הנפקת מניות
  • תיאוריה 6 עודפים
  • תיאוריה 7 מניות הטבה
  • תיאוריה 8 פיצול מניות
  • תיאוריה 9 היכרות עם אופציה
  • תיאוריה 10 הנפקה והמרה למניות
  • תיאוריה 11 הנפקה ופקיעה
  • תיאוריה 12 קרנות שונות
  • תיאוריה 13 דוח על השינויים בהון העצמי
  • תיאוריה 14 מניות בכורה
  • שאלה מספר 1
  • שאלה מספר 2
  • שאלה מספר 3
  • שאלה מספר 4