צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 11 מודלים סחירים בלתי סחירים חלק א
  • הקדמה חלק 1
  • הקדמה חלק 2
  • שוק המוצר
  • פונקציית היצור
  • שוק העבודה
  • שיווי משקל
  • בניית עקומת התמורה
  • הביקוש המצרפי
  • שיפורים טכנולוגיים חלק 1
  • שיפורים טכנולוגיים חלק 2
  • מציאת נוסחה לשער חליפין ריאלי
  • השערת סמואלסון ובלסה
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיפים 2-3
  • שאלה 1 סעיפים 4-5
  • שאלה 1 סעיף 6
  • שאלה 2 סעיפים 1-2 חלק 1
  • שאלה 2 סעיפים 1-2 חלק 2