בחינות סופיות ב חשבונאות פיננסית מתקדמת
מחיר הקורס: ₪900   ₪ 1350
לרכישת הקורס
כולל:
138 שעות
להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים בבחינה - לחץ ראה/י עוד

לתשומת לבכם,

בפרק זה תמצאו את כל הסרטונים הקיימים באתר GOOL המכינים לקראת הבחינה בפיננסית מתקדמת של מועצתרואי החשבון. יחד עם זאת, חשוב לנו מאוד-מאוד להדגיש מה יש ומה אין במסגרת הסרטונים, וחשוב כי תקראו זאתברצינות בטרם הרכישה.

החשבונאות באתר GOOL נבנתה על מנת לתת מענה ללימודי תואר ראשון בחשבונאות. כלומר, הנושאים אותם אנו מלמדים בחשבונאות פיננסית כוללים את לימודי הפיננסית של התואר הראשון, ובתוך זה גם את הנושאים שווי מאזני (השקעה בחברה כלולה) ודוחות מאוחדים. כל החומר הנ"ל נלמד ברמת תואר ראשון בלבד!

 

באתר לא תמצאו מענה מקיף לחומר הלימוד אשר נלמד במסגרת שנת השלמה, ובעיקר:

1. אין באתר מענה לנושאים הבאים: תשלום מבוסס מניות, רווח למניה, הפרשי תרגום ומגזרים

2. אין באתר מענה לשילוב בין נושאים. לדוגמא, יש באתר מענה לדו"ח תזרים מזומנים, ויש מענה לדוחות מאוחדים, אך אין מענה לנושא הצגה של דו"ח תזרים מזומנים בדוחות מאוחדים.

 

הסרטונים שכן קיימים באתר - קרוב ל- 150 שעות של הסברים ותרגול - ייתנו לכם בסיס נהדר להתחיל להתמודד עם הבחינה בחשבונאות פיננסית, ויספקו למעשה חזרה איכותית ומקיפה ל- 3 שנים של לימודי חשבונאות בתואר הראשון.

יחד עם זאת, כפי שצויין, הנ"ל לא מהווה תחליף לשנת השלמה ואין שום אפשרות ללמוד עם האתר לבד ואז לגשת לבחינת מועצת רואי החשבון פיננסית מתקדמת.

תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - רכוש קבוע

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מודל הערכה מחדש

  זמן: 2:33 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - עלויות פירוק ופינוי

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - החלפת נכסים

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - טעויות,אומדנים ומדיניות חשבונאית

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מענק השקעה

  זמן: 1:25 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - נדלן להשקעה

  זמן: 2:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - ירידת ערך

  זמן: 3:25 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - נכסים בלתי מוחשיים

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הפרשות התחייבויות ונכסים תלויים

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - אירועים לאחר תאריך המאזן

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מוסדות ללא כוונת רווח

  זמן: 2:39 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - חוזי הקמה - קבלן מבצע

  זמן: 2:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - הכנסות

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הנפקת מניות ואופציות

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - הון עצמי

  זמן: 4:19 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - הלוואות

  זמן: 3:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - אגח נפרע תשלום אחד פרמיה וניכיון

  זמן: 6:60 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - אגח נפרע לשיעורין פרמיה וניכיון

  זמן: 6:44 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  זמן: 2:43 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - נכס פיננסי זמין למכירה

  זמן: 2:21 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - השקעות מוחזקות לפידיון והלוואות וחייבים

  זמן: 2:22 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - מיסים על הכנסה

  זמן: 9:44 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - תזרים מזומנים

  זמן: 6:45 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - דוחות לתקופת ביניים

  זמן: 3:54 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - חכירות

  זמן: 5:09 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - היוון עלויות אשראי

  זמן: 5:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - השקעה בחברה כלולה - IAS 28 - פרק הקדמה

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - מבנה תרגיל IAS28

  זמן: 3:34 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - יום הרכישה - היום הראשון IAS28

  זמן: 3:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - לאחר יום הרכישה IAS28

  זמן: 6:08 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - סוגיות שונות IAS28

  זמן: 4:55 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - שינויים בשיעור החזקה IAS28

  זמן: 4:20 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - עסקאות פנימיות IAS28

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - מודל הערכה מחדש וניירות ערך זמינים למכירה - דגשים IAS28

  זמן: 1:00 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - פרק תרגול ברמת מבחן IAS28

  זמן: 1:25 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - ההיבט התיאורטי IAS27

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - יום הרכישה IAS27

  זמן: 3:24 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - שינוים בשיעור החזקה IAS27

  זמן: 2:43 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - סוגיות IAS27

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - איחוד דוחות כספיים IAS27

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - תרגול ברמת מבחן IAS27

  זמן: 3:12 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 43 - עסקאות פנימיות IAS27

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 44 - IFRS 5

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 45 - ביאור מס תיאורטי (תיאוריה בלבד)

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 46 - השקעה במכשיר הוני IFRS9

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 47 - השקעה במכשיר התחייבותי IFRS9

  זמן: 2:11 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק