צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - הון עצמי והון זר
  • תיאוריה 3 -סוגי הלוואות
  • תיאוריה 4 - המחשבון הפיננסי
  • תיאוריה 5 - פידיון בסוף תקופה
  • תיאוריה 6 - פידיון בתשלומים לא קבועים
  • תיאוריה 7 - הלוואה מסוג שפיצר
  • תיאוריה 8 - סיכום ביניים
  • תיאוריה 9 - הצמדה למדד מסויים
  • תיאוריה 10 - מדד ידוע ומדד בגין
  • תיאוריה 11 - הצמדה למדד
  • תיאוריה 12 - הלוואה צמודה למדד במאזן
  • תיאוריה 13 - הוצאות מימון בגין הלוואה צמודה
  • תיאוריה 14 - קיצור לחישוב הוצאות מימון
  • תיאוריה 15 - חלות שוטפת
  • תיאוריה 16 - ריבית לשלם
  • תיאוריה 17 - פירעון מוקדם של הלוואה
  • תיאוריה 18 - עלויות קבלת הלוואה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15