צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - אגח והלוואות
  • תיאוריה 3 - השפעת אגח על הדוחות הכספיים
  • תיאוריה 4 - סוגי אגרות חוב
  • תיאוריה 5 - אגח שנפרע לשיעורין בתשלומים לא קבועים
  • תיאוריה 6 - יום הנפקת אגח
  • תיאוריה 7 - יום הנפקת אגח תרגול
  • תיאוריה 8 - הוצאות בגין הנפקת אגח
  • תיאוריה 9 - הוצאות בגין הנפקת אגח דוגמא
  • תיאוריה 10 - הוצאות בגין הנפקת אגח פקודות יומן
  • תיאוריה 11 - שאלת סיכום 1
  • תיאוריה 12 - סיכום ביניים 1
  • תיאוריה 13 - מדידה לאחר היום הראשון
  • תיאוריה 14 - הוצאות מימון שנת ההנפקה
  • תיאוריה 15 - הוצאות מימון דוגמא
  • תיאוריה 16 - פקודות יומן שנת ההנפקה
  • תיאוריה 17 - לאחר שנת ההנפקה
  • תיאוריה 18 - התחייבות בגין אגח בספרים
  • תיאוריה 19 - סיכום ביניים 2
  • תיאוריה 20 - סוגיות
  • תיאוריה 21 - סוג האגח בשאלה
  • תיאוריה 22 - ריבית בתרגיל לאחר יום ההנפקה
  • תיאוריה 23 - סיווג התחייבות אגח שוטף או זא
  • תיאוריה 24 - ריבית לשלם
  • תיאוריה 25 - הצמדה למדד של אגח
  • תיאוריה 26 - פידיון מוקדם של אגח
  • תיאוריה 27 - פידיון מוקדם של אגח בסדרה אחרת
  • תיאוריה 28 - דגשים למבחן
  • תיאוריה 29 - תחילת התרגול
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16