צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הגדרות
  • השפעת מס יחסי או סובסידיה יחסית
  • השפעת מס בסכום קבוע
  • השפעת מענק או סובסידיה בסכום קבוע
  • השפעת שינוי בהכנסות העשירים או העניים
  • השפעת מס פרוגרסיבי כמו מס הכנסה
  • עקומת לורנץ
  • מדד גיני
  • השפעת שינוי בהכנסות על המדדים
  • השפעת מס קבוע על המדדים
  • השפעת סובסידיה בסכום קבוע על המדדים
  • השפעת שינוי בהכנסת העשירים או העניים על המדדים
  • השפעת מס פרוגרסיבי על המדדים
  • חישוב מדד גיני
  • חישוב מדד גיני עם מיסים
  • חישוב מדד גיני עם מספר משפחות שונה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14