חשבונאות רשות ניירות ערך
משך הקורס: 23 שעות
הורד את ספר הקורס

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

להודעה חשובה, בנושא תאימות הקורס לתכנים בבחינה - לחץ ראה/י עוד
ראה/י עוד...
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - זהות חשבונאית פרק המבוא

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הזהות החשבונאית

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - יחסים פיננסיים

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - תיאוריה חשבונאית

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מלאי

  זמן: 2:01 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רכוש קבוע

  זמן: 1:34 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - ירידת ערך

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - נדלן להשקעה

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - לקוחות

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הון עצמי

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מיסים על הכנסה

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - השקעה במניות שווי הוגן דרך רווח והפסד

  זמן: 23 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - נכס פיננסי זמין למכירה

  זמן: 2:21 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - השקעה במניות חברה כלולה

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - תזרים מזומנים

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - הפרשות התחייבויות ונכסים תלויים

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - אירועים לאחר תאריך המאזן

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - הכנסות

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - נכסים בלתי מוחשיים

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - דוחות לתקופת ביניים

  זמן: 20 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק